Algemene Voorwaarden 📄

Marketing Fizz is de handelsnaam van Midlina BV, vertegenwoordigd door Sandra Beelaert, zaakvoerder.

Adresgegevens: Hertendreef 8, 2900 Schoten

BE 0845 717 660

Email: hello@marketingfizz.be

Telefoon: 0492726191

 

Artikel 1: Over deze algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Marketing Fizz. De klant ontvangt deze algemene voorwaarden bij elke offerte van Marketing Fizz. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Marketing Fizz.

 

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van de offerte. De door Marketing Fizz gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Marketing Fizz is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Marketing Fizz daaraan niet gebonden. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgave verplichten Marketing Fizz helemaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 3: Prijzen

De prijzen die door Marketing Fizz in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. Tarieven door Marketing Fizz meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

 

Artikel 4: Leverings-, betaal –en protesttermijnen

De door Marketing Fizz opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering van de diensten of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Marketing Fizz en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 5 % per maand, waarbij elke begonnen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Marketing Fizz tevens het recht om een administratiekost van 100 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 750 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

In geen geval is Marketing Fizz aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Marketing Fizz zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Marketing Fizz gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Marketing Fizz volgens of in verband met een met de Marketing Fizz gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde

feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant  gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

 

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Marketing Fizz, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Marketing Fizz tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Marketing Fizz toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: hello@marketingizz.com. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot hello@marketingfizz.com. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Marketing Fizz behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 28 mei 2018 over de algemene verordening tot gegevensbescherming.

 

Artikel 7: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Marketing Fizz voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Marketing Fizz. Indien een bepaling van een met Marketing Fizz gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Marketing Fizz worden meegedeeld.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Marketing Fizz is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Marketing Fizz zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken in Antwerpen.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Marketing Fizz en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Marketing Fizz of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketing Fizz de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Marketing Fizz of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Marketing Fizz staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Marketing Fizz geleverde producten en/of resultaten van de diensten.